Zarządzenia Prezydenta


Numer zarządzenia
Fraza do wyszukania
Zarządzenia od dnia  
Zarządzenia do dnia  
NumerTemat zarządzeniaDataPlik
715/2015w sprawie zmian planu wydatków budżetu miasta na 2015 rok (27)2015.12.31
714/2015w sprawie zmian planu wydatków budżetu miasta na 2015 rok (26)2015.12.31
713/2015w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy2015.12.31
712/2015zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

 rozwiń/zwiń szczegóły 
2015.12.31
711/2015zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych w przedmiocie usług o charakterze niepriorytetowym, w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, których wartość nie przekracza progów unijnych, na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp

 rozwiń/zwiń szczegóły 
2015.12.31
710/2015zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji obsługi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

 rozwiń/zwiń szczegóły 
2015.12.31
709/2015w sprawie powołania Komisji do oceny celowości realizacji zadań publicznych zleconych przez Miasto Bydgoszcz w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego2015.12.31
708/2015zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

 rozwiń/zwiń szczegóły 
2015.12.31
707/2015w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok (25)2015.12.31
706/2015zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminów wewnętrznych Wydziałom Urzędu Miasta Bydgoszczy2015.12.31
705/2015zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy2015.12.31
704/2015w sprawie powołania Komisji do ujawnienia w ewidencji środków trwałych, prowadzonej w Wydziale Mienia i Geodezji mienia komunalnego, powierzonego Hali Sportowo-Widowiskowej "ŁUCZNICZKA" w Bydgoszczy2015.12.30
703/2015w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica2015.12.30
702/2015w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Żupy 22015.12.29
701/2015w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy położonej przy ul. Spławikowej2015.12.29
700/2015w sprawie przyjęcia projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 20162015.12.29
699/2015w sprawie odszkodowania za działkę gruntu nr 20/9 o pow. 0,0807 ha w obrębie 432 przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Bydgoszcz, wydzieloną pod drogę publiczną z nieruchomości objętej podziałem na wniosek właściciela "EBUD" Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.2015.12.24
698/2015w sprawie niewykonania prawa pierwokupu2015.12.24
697/2015w sprawie niewykonania prawa pierwokupu2015.12.24
696/2015w sprawie umocowania Zastępcy Prezydenta 2015.12.24
695/2015w sprawie ustalenia zasad i kryteriów przyznawania tytułu AMBASADORA Marki Aktywna Bydgoszcz projektom, przedsięwzięciom i inicjatywom o charakterze ponadregionalnym dotyczącym aktywności sportowych zdrowego trybu życia2015.12.23
694/2015w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla Miasta Bydgoszczy w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego2015.12.23
693/2015w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie "Ratownictwa wodnego w 2016 roku dla Miasta Bydgoszczy" przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego2015.12.23
692/2015w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert ofert nr 10 na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - szkolenie w sporcie żużlowym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego2015.12.23
691/2015w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 10 na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - szkolenie w sporcie żużlowym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego2015.12.23
690/2015w sprawie niewykonania prawa pierwokupu2015.12.22
689/2015w sprawie niewykonania prawa pierwokupu2015.12.22
688/2015w sprawie niewykonania prawa pierwokupu2015.12.22
687/2015w sprawie niewykonania prawa pierwokupu2015.12.22
686/2015w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy położonej przy ul. Jana Maciaszka2015.12.22

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ]