Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej - BZS

Dyrektor
Agnieszka Bańkowska

ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 904
fax: 52 58 58 048
email: bzs@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania
  1. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i realizacja programów zdrowotnych kierowanych do mieszkańców Bydgoszczy;

  2. realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

  3. współpraca w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski;

  4. współpraca z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

  5. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji polityki społecznej Miasta;

  6. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

  7. realizacja i koordynacja zadań związanych z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  8. kontrola nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;

  9. kontrola nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego.

PROGRAMY:

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2023

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020

 


 Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych(prowadzony rejestr dostępny jest przy ul. Jagiellońska 61, I piętro, pok. 13)

Wykaz dziennych opiekunów (prowadzony wykaz dostępny jest przy ul. Jagiellońska 61, I piętro, pok. 13)

 

Obowiązek informacyjny
(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Struktura organizacyjna
Regulamin Biura (pdf 221kB)
Schemat Organizacyjny Biura (pdf 38kB)
Rejestr umów za rok 2017 (pdf 398kB)
Rejestr umów za rok 2018 (pdf 358kB)
Rejestr umów za rok 2019 (pdf 421kB)
Rejestr umów za miesiąc styczeń 2020 (pdf 93kB)
Rejestr umów za miesiąc luty 2020 (pdf 30kB)
Rejestr umów za miesiąc marzec 2020 (pdf 12kB)
Rejestr umów za miesiąc kwiecień 2020 (pdf 11kB)
Rejestr umów za miesiąc maj 2020 (pdf 23kB)
Rejestr umów za miesiąc czerwiec 2020 (pdf 30kB)
Rejestr umów za miesiąc lipiec 2020 (pdf 24kB)
Rejestr umów za miesiąc sierpień 2020 (pdf 75kB)
Rejestr umów za miesiąc grudzień 2020 (pdf 101kB)
Rejestr umów za miesiąc marzec 2021 (pdf 17kB)
Rejestr umów za miesiąc kwiecień 2021 (pdf 38kB)
Rejestr umów za miesiąc maj 2021 (pdf 17kB)
Rejestr umów za miesiąc lipiec 2021 (pdf 11kB)
Rejestr umów za miesiąc sierpień 2021 (pdf 95kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2016-07-01
Data publikacji: 2016-07-01
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-12-13

Liczba zmian: 34
Liczba odsłon: 25566

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta