Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Biuro Konserwatora Zabytków - BKZ

Miejski Konserwator Zabytków
Sławomir Marcysiak

ul. Jezuicka 2, pok. 01, w podwórzu
tel: 52 58 58 499, 52 58 59 299
fax: 52 58 58 820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl, i.janton@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

1)   wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia, w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, polegającego na możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia,

2) ustanawianie i cofanie ustanowienia, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, społecznego opiekuna zabytków oraz prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,

3)  wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków osobie fizycznej pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków,

4) wydawanie pozwoleń na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków, a objętego ochroną konserwatorską
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

5) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku oraz zabytku nieruchomego, jak również nieruchomości o cechach zabytku, udostępnienie przedmiotu lub nieruchomości na czas niezbędny do wykonania badań,

6) wydawanie pozwolenia w sprawie:
a)  prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
b)  wykonywania robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
c)  prowadzenia badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
d)  prowadzenia badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
e)  przemieszczania zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
f)   trwałego przeniesienia zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje,
g)  dokonywania podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
h)  zmiany przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania z tego zabytku,
i)   umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
j)  podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru,

7) wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac, wykonywanych bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w jego otoczeniu, a także innych działań, o których mowa w pkt. 6 lit. e-g oraz i-j,

8)  wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, w przypadku gdy bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne lub podjęto inne działania, o których mowa w pkt 6 lit. e-g oraz i-j,

9)  wydawanie decyzji zobowiązującej doprowadzenie zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie, w przypadku gdy bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne lub podjęto inne działania, o których mowa w pkt. 6 lit. e-g oraz i-j,

10)  wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru zabytków,

11)  wydawanie decyzji o wznowieniu postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w pkt 6,

12)  wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

13)  wydawanie decyzji w sprawie zabezpieczenia zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia,

14)  uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,

15)  uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,

16) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

17) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją budżetu w części przeznaczonej na konserwację zabytków.Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr ZabytkówStruktura organizacyjna
Regulamin Biura (pdf 144kB)
Schemat Organizacyjny Biura (pdf 9kB)
Regulamin Biura - zmiana (pdf 111kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Redakcja BIP
Podmiot publikujący: Biuro Konserwatora Zabytków
Opublikował: Iwona Jantoń
Zatwierdził: Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2012-01-09
Data publikacji: 2012-01-09
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-12-13

Liczba zmian: 11
Liczba odsłon: 55277

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta