Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Wydział Gospodarki Komunalnej - WGK

Dyrektor Wydziału
-

ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 394 - sekretariat , 52 58 58 824 - sekretariat
fax: 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

1)   zapewnienie utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego infrastruktury miasta ze szczególnym uwzględnieniem jego oczyszczania;

2)   prowadzenie spraw w zakresie zieleni miejskiej i grobownictwa;

3)   prowadzenie i koordynowanie spraw w zakresie targowisk miejskich;

4)   prowadzenie spraw związanych z rybactwem śródlądowym oraz melioracjami wodnymi;

5)   podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody;

6)   prowadzenie spraw związanych z istnieniem na terenie miasta działalności rolniczej i leśnej;

7)   nadzór nad gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta, który został powierzony jednostce zajmującej się zarządzaniem tym zasobem;

8)   kreowanie polityki mieszkaniowej poprzez przygotowanie aktów prawnych regulujących zasady przydzielania lokali mieszkalnych i gospodarowania zasobem dostosowując te działania do aktualnych potrzeb wynikających z sytuacji gospodarczej i społecznej Miasta.

KOMUNIKAT

Wydział Gospodarki Komunalnej UM Bydgoszczy informuje, że w dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew.

Zmiany te dotyczą w szczególności osób fizycznych. Dotychczas, po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, osoba fizyczna, mogła bez ograniczeń usuwać drzewa ze swojej nieruchomości o ile wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowelizacja, wprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz 1074), która weszła w życie
17 czerwca 2017 roku, wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze zapisy:

1. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne, które planują usunięcie rosnących na ich nieruchomości drzew,  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek zgłaszania prezydentowi miasta zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

 • 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,

 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,

 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach można usuwać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (ulica, numer działki i obrębu),
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Obowiązek zgłaszania wycinki nie dotyczy drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

2. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

 • W terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w punkcie 1, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.

 • W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni.

UWAGA:  za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni, więc wskazane jest po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie, czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożona jest nałożeniem kary finansowej.

 • Organ, do którego wniesiono zgłoszenie, może wnieść sprzeciw w przypadku:
  – lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  – lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  – lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody
  – spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – w tym zakresie ustawa zacznie obowiązywać po wejściu w życie w/w rozporządzenia. Minister ma 6 miesięcy na wydanie tego rozporządzenia.
 • Organ, do którego wniesiono zgłoszenie musi wnieść sprzeciw w przypadku:
  – jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
  – braku uzupełnienia zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.
 • Wydanie przez organ decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do Urzędu Miasta Bydgoszczy  wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa – taki jak obowiązywał przed 1 stycznia 2017r. – i uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę).

3. OGRANICZONY CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 
6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin.  Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia. Procedura zgłoszenia jest taka sama jak opisana w punkcie 2.

4. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

5. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE

Kary pieniężne za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia. Prezydent miasta  wymierza administracyjną karę pieniężną  za:

·        usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,

·        usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,

·        usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia,

·        usunięcie drzewa przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie przez organ sprzeciwu,

·        usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu,

·        zniszczenie drzewa lub krzewu,

·        uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,

6. ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości  5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Wycinka drzew, których
  obwody pni na wysokości 5 cmprzekraczają:

 • 80 cm  w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm  w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm  w przypadku pozostałych drzew,

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew,  wydawanej przez Prezydenta Bydgoszczy, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. STAWKI OPŁAT ZA WYCINKĘ

Na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy
do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. dla drzew – 500 zł/1 cm obwodu pnia drzewa, dla krzewów – 200 zł/1 m2 powierzchni.

Tekst ustawy o Ochronie przyrody

Uwaga!
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich).
Natomiast nie ma potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezonem lęgowym (tj. od 16 października do końca lutego) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni pod warunkiem, że będzie to wynikać ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych - zgodnie z § 9 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na czynności podlegające zakazom wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt.
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 Struktura organizacyjna
WGK - regulamin wewnętrzny (pdf 553kB)
WGK - schemat organizacyjny (pdf 12kB)
Rejestr umów za rok 2017 (pdf 379kB)
Rejestr umów za rok 2018 (pdf 420kB)
Rejestr umów za rok 2019 (pdf 343kB)
Rejestr umów za rok 2020 (pdf 373kB)
Rejestr umów 01-2021 (pdf 12kB)
Rejestr umów 02-2021 (pdf 18kB)
Rejestr Umow 03-2021 (pdf 42kB)
Rejestr Umów 04-2021 (pdf 23kB)
Rejestr umów 05-2021 (pdf 43kB)
Rejestr umów 06-2021 (pdf 16kB)
Rejestr umów 07-2021 (pdf 12kB)
Rejestr umów 8-2021 (pdf 12kB)
Rejestr umów 9-2021 (pdf 39kB)
Rejestr umów 10-2021 (pdf 33kB)
Rejestr umów 11-2021 (pdf 66kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2014-01-02
Data publikacji: 2011-01-28
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-12-10

Liczba zmian: 223
Liczba odsłon: 207677

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta