Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00



Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - WPL

p.o. Dyrektora
Katarzyna Tandecka

ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 309
fax: 52 58 58 191
email: wpl@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

1) Wymiar i prowadzenie postepowań z zakresu podatków i opłat lokalnych. 

2) Prowadzenie postępowań z zakresu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3) Prowadzenie postępowań z zakresu opłaty skarbowej.

4) Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg podatkowych, w tym stanowiących pomoc publiczną.

5) Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

6) Prowadzenie rachunkowości podatkowej, wydawanie zaświadczeń.


PLATFORMA DO SKŁADANIA DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH ON-LINE W BYDGOSZCZY- PRZYJAZNE DEKLARACJE

Przejdź do platformy podatkowej on-line

Miasto zachęca mieszkańców do skorzystania z platformy Przyjazne Deklaracje, dzięki której wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5 t mogą przygotować deklaracje lub informacje on-line:

  • na podatek od środków transportowych,
  • na podatek od nieruchomości
  • na podatek rolny
  • na podatek leśny

Platforma pomoże w wypełnieniu deklaracji lub informacji, wyjaśni trudne urzędowe pojęcia prostym i zrozumiałem językiem dla mieszkańca, automatycznie dobierze stawki, wygeneruje deklaracje wraz z załącznikami do PDF. Możesz wydrukować dokumenty podpisać odręcznie, wysłać pocztą lub doręczyć osobiście. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną podpisując je Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo i oszczędność Twojego czasu jest to rekomendowana forma złożenia dokumentów do Urzędu.


W SPRAWACH PODATKOWYCH DZWOŃ:

I.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. WYMIAR PODATKU
OSOBY FIZYCZNE: 52 58 58 252  /  52 58 58 378  /  52 58 58 300  /  52 58 58 645  /  52 58 58 067
OSOBY PRAWNE: 52 58 58 047

2. KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA:
OSOBY FIZYCZNE: 52 58 58 122  /  52 58 58 648  /  52 58 58 665
OSOBY PRAWNE: 52 58 58 249

 

II.PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. WYMIAR PODATKU
OSOBY FIZYCZNE i PRAWNE: 52 58 58 404

2. KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
OSOBY FIZYCZNE: 52 58 58 997
OSOBY PRAWNE: 52 58 58 249

 

III.PODATEK ROLNY i LEŚNY

1. WYMIAR PODATKU
OSOBY FIZYCZNE i PRAWNE: 52 58 58 300

2. KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
OSOBY FIZYCZNE: 52 58 58 648
OSOBY PRAWNE: 52 58 58 249

 

IV.OPŁATA SKARBOWA: 52 58 58 246

V.ZAŚWIADCZENIA w PODATKU ROLNYM: 52 58 58 300

VI.POZOSTAŁE ZAŚWIADCZENIA: 52 58 58 246

 

NIE MOŻESZ SIĘ DODZWONIĆ POD WSKAZANE WYŻEJ NUMERY TELEFONÓW? NAPISZ WIADOMOŚĆ NA ADRES WPL@UM.BYDGOSZCZ.PL Z KRÓTKĄ INFORMACJĄ CZEGO I JAKIEGO PODATKU DOTYCZY SPRAWA.

NASZ PRACOWNIK POSTARA SIĘ ODPISAĆ LUB JEŚLI ZOSTAWISZ NUMER TELEFONU - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z TOBĄ TELEFONICZNIE W MOŻLIWIE NAJKRÓTSZYM CZASIE.

_________________________________________________

 

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwały Rady Miasta Bydgoszczy dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdziecie Państwo w dziale OGŁOSZENIA.

 

Informacje oraz uchwały Rady Miasta Bydgoszczy dotyczące opłat lokalnych znajdziecie Państwo w dziale KOMUNIKATY.

 

_________________________________________________

 

TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

1. Podatek od nieruchomości

Osoby prawne: podatek płatny jest w dwunastu ratach, do 15. każdego miesiąca za dany miesiąc, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Osoby fizyczne: podatek płatny jest w czterech ratach, w terminach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeżeli decyzja w sprawie podatku nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku wskazanym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

2. Podatek od środków transportowych

Osoby prawne i osoby fizyczne: podatek płatny jest w dwóch ratach; I rata - do dnia 15 lutego, II rata - do dnia 15 września roku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

3. Podatek rolny

Osoby prawne: podatek płatny jest w czterech ratach, w terminach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

Osoby fizyczne: podatek płatny jest w czterech ratach, w terminach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

4. Podatek leśny

Osoby prawne: podatek płatny jest w dwunastu ratach, do 15. każdego miesiąca za dany miesiąc.

Osoby fizyczne: podatek płatny jest w czterech ratach, w terminach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

5. Opłata skarbowa

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

 

_________________________________________________

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Struktura organizacyjna
Regulamin (pdf 1201kB)
Schemat organizacyjny (pdf 19kB)
Rejestr umów za miesiąc marzec 2017 r. (pdf 10kB)
Rejestr umów za miesiąc czerwiec 2017 r. (pdf 10kB)
Rejestr umów za miesiąc wrzesień 2021 r. (pdf 11kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2011-01-24
Data publikacji: 2011-01-24
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-11-29

Liczba zmian: 111
Liczba odsłon: 278301

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta